ÅRSMØTEDOKUMENTER

Vedlagt ligger årsmøtedokumentene til årsmøtet 17. mars 2022.

Vi minner om bestemmelsene i klubbens lov, §5 (NIFs lov §2.5) at «for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.»

Vi tar forbehold om noen få justeringer i valgkomiteens innstilling fram til årsmøtet.

Husk å gå inn på arrangementet som er opprettet til årsmøtet på Facebook og trykk «SKAL» hvis du kommer, slik at vi får en liten pekepinn på hvor mange vi blir, for å kunne planlegge serveringen best mulig.

VELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!

Årsmøte 2022

Verdal og omegn rideklubb innkaller til årsmøte

Tid:       Torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00

Sted:    Rytterstua på Sandslia, Landstadvegen 114, Verdal

Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Verdal og omegn rideklubb §10.

Endring av lovnorm vedtatt på klubbens styremøte 7. februar 2022.

Lover og vedtekter – Verdal og Omegn Rideklubb (vork.no)

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret snarest og senest innen to uker før årsmøtet, dvs. 3. mars 2022, på e-post post@vork.no   

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.